Bảng cân đối kế toán là gì?

bởi Công Thành Bùi

1. Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán (CĐKT) là một bức ảnh chụp Tài sản và Nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
Chữ “cân đối” thể hiện việc Tài sản bằng Nguồn vốn.

Tài sản gồm Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn chủ yếu là các tài sản dùng để quay vòng kinh doanh trong năm, Tài sản dài hạn là các tài sản cố định phục vụ kinh doanh dài hạn.

Nguồn vốn gồm Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả là các khoản nợ gồm mất lãi và không mất lãi mà doanh nghiệp vay khi kinh doanh. Vốn chủ sở hữu là vốn của những chủ sở hữu góp vào hoặc lợi nhuận sau thuế giữ lại, theo lý thuyết thì đây là phần thuộc về chủ sở hữu.

XEM THÊM: Báo cáo thường niên (ANNUAL REPORT) là gì?

2. Tài sản là gì?

Tài sản của doanh nghiệp là tất cả những hàng tồn kho, nhà máy, tiền mặt, khoản phải thu,… để vận hành hoạt động kinh doanh.

2.1 – Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1. Tiền và các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền.

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Chủ yếu là các khoản gửi tiết kiệm ngân hàng dưới 1 năm hoặc các khoản đầu tư mang tính trading.

3. Các khoản phải thu ngắn hạn: Phần lớn là các khoản phải thu khách hàng (bán hàng chưa thu được tiền) hoặc các khoản cổ tức, cho vay chưa đòi được. Bên cạnh đấy cũng có thể là trả trước cho người bán nhưng chưa lấy hàng.

4. Tổng hàng tồn kho: Là các nguyên liệu đầu vào sản xuất hoặc thành phẩm, hàng nhập để bán.

5. Tài sản ngắn hạn khác: Các chi phí trả trước khác và các loại thuế,…

2.2 – Tài sản cố định

1. Các khoản phải thu dài hạn: Tương đồng với khoản phải thu ngắn hạn nhưng chỉ là kỳ đáo hạn trên 1 năm

2. Tài sản cố định: Gồm tài sản cố định hữu hình và vô hình. Hữu hình là nhà xưởng máy móc,… Vô hình là bằng sáng chế, các quyền sử dụng đất đai,…

3. Bất động sản đầu tư

4. Tài sản dở dang dài hạn: Thông thường là các nhà máy đang xây dở và chưa đưa vào hoạt động hoặc các dự án chưa đưa vào hoạt động.

5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Giống các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nhưng chỉ là kỳ hạn trên 1 năm.

6. Tổng tài sản dài hạn khác: Như tài sản ngắn hạn khác nhưng thời hạn dài hơn.

7. Lợi thế thương mại: : là khoản chi cho phần chênh lệch doanh nghiệp phải trả thêm (chênh lệch phải trả thêm = giá mua – giá trị tài sản theo đánh giá thực tế) ngoài giá trị tài sản theo đánh giá thực tế khi doanh nghiệp đi mua, nhận sáp nhập, hợp nhất một doanh nghiệp khác.

ĐỌC NGAY: GDP là gì? Cách tính và ý nghĩa của GDP trên thị trường chứng khoán

3. Nguồn vốn là gì?

Nguồn vốn là tổng hợp 2 nguồn lực để tài trợ cho tài sản của doanh nghiệp: Nợ và Vốn chủ sở hữu

3.1 – Nợ phải trả

Gồm 2 loại nợ là nợ mất lãi (hay còn gọi là nợ vay – huy động trái phiếu hoặc vay ngân hàng) và các khoản nợ khác của doanh nghiệp. Nợ phải trả cũng được phân ra làm 2 loại là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

3.2 – Nguồn vốn chủ sở hữu

Đây là nguồn thuộc về những người sở hữu doanh nghiệp. Thông thường sẽ gồm 2 phần chính. Một là vốn góp của các chủ sở hữu ban đầu. Hai là phần lợi nhuận làm ra mỗi năm của doanh nghiệp được giữ lại (thực ra đây cũng là 1 dạng góp vốn mới vì nếu không giữ lại tiền sẽ về túi cổ đông).

TÌM HIỂU THÊM: Tỷ giá là gì? Vai trò của tỷ giá trên thị trường chứng khoán

4. Vai trò và điểm hạn chế của bảng cân đối kế toán?

4.1 – Vai trò của bảng cân đối kế toán

Mỗi bảng cân đối kế toán đều có những vai trò cũng như điểm hạn chế riêng.

Vai trò bảng cân đối kế toán thông qua bảng kế toán người đọc có thể xem xét quan hệ cân đối từng bộ phận vốn và nguồn vốn, cũng như các mối quan hệ khác một cách rõ ràng để từ đó nắm được hoạt động cũng như sự phát triển của doanh nghiệp trong một chu kỳ kinh tế vừa qua.

Hơn thế, những số liệu trên bảng cân đối kế toán còn phản ánh được tình hình huy động nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vay nợ để đầu tư từng loại tài sản. hoặc quan hệ giữa công nợ khả năng thanh toán, kiểm tra các quá trình hoạt động, kiểm tra tình hình chấp hành kế hoạch của doanh nghiệp như thế nào.

Từ đó đề xuất chiến lược, giải pháp cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như cần đối các mối quan hệ vốn, nợ của doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả, có lợi cho chu kỳ kinh tế kế tiếp.

4.2 – Điểm hạn chế của bảng cân đối kế toán

Bên cạnh những vai trò và lợi ích trên thì bảng cân đối kế toán cũng còn những mặt hạn chế sau đây:

Những số liệu trên bảng cân đối kế toán chỉ phản ánh ở thời điểm hiện tại với số liệu đầu kỳ và cuối kỳ nếu có sự biến đổi về tài sản và nguồn vốn ở giữa kỳ thì doanh nghiệp khó đánh giá và nắm bắt được sự thay đổi chi tiết trong cả kỳ.

Hơn thế, những số liệu được lập dựa trên nguyên tắc giá gốc nên dễ xảy ra tình trạng có sự chênh lệch giữa giá trị tài sản trên sổ sách và giá trị tài sản ở trên thị trường.

Xem xét và đánh giá bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là việc mà bất kỳ nhà đầu tư nào cần phải nắm rõ khi muốn tham gia vào thị trường chứng khoán. Hi vọng những thông tin trên bài viết giúp đỡ được nhà đầu tư khi tìm hiểu về bảng cân đối kế toán.

Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

Tải App AzFin ngay để bắt đầu hành trình

tích sản và đầu tư của bạn

LIÊN HỆ NGAY

    CÔNG TY CỔ PHẦN AZFIN VIỆT NAM


    AzFin Việt Nam là tổ chức chuyên về Tài chính, Chứng khoán. Chúng tôi tự tin cung cấp đến các nhà đầu tư các chương trình đào tạo Chứng khoán, Tài chính cá nhân bài bản và chuyên sâu, phù hợp với sự đa dạng nhu cầu của mọi người. Chương trình thiết kế độc đáo, thực tiễn nhất để học viên có thể ứng dụng vào thực tế hiệu quả và phù hợp nhất.

    @2021 – Bản quyền nội dung thuộc về AzFin

    Call Now Button