Tài sản ngắn hạn và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh

bởi Trần Thụy

Tài sản ngắn hạn là một trong những thành phần quan trọng của bảng cân đối kế toán, phản ánh tổng giá trị của những tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường. Tài sản ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

1. Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là những tài sản mà doanh nghiệp dự kiến sẽ sử dụng, phân phối và thu hồi trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường. Tài sản ngắn hạn thường có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tài sản ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Ví dụ: 

 • Tiền mặt và các khoản tương đương tiền được sử dụng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, chi phí hoạt động,…
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn được sử dụng để tạo ra lợi nhuận, bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp.
 • Các khoản phải thu ngắn hạn được sử dụng để thu hồi vốn từ khách hàng, bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp.
 • Hàng tồn kho được sử dụng để sản xuất, bán hàng, tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp.
 • Tài sản ngắn hạn khác được sử dụng cho các mục đích khác nhau, như chi phí trả trước, chi phí dự phòng,…
Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là gì?

ĐỌC THÊM: Lãi suất trái phiếu là gì? Cách thức tính lãi suất trái phiếu đơn giản

2. Phân loại tài sản ngắn hạn

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC, tài sản ngắn hạn được phân thành 5 nhóm chính, bao gồm:

2.1. Tiền và những tài sản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản tiền gửi có thể rút ra trước hạn tại các ngân hàng, kho bạc, các khoản tương đương tiền khác.

Tiền và các khoản tương đương tiền là những tài sản có tính thanh khoản cao nhất, có thể chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 • Tiền mặt: là những đồng tiền giấy, tiền kim loại, séc,… đang lưu giữ trong két sắt, tủ tiền,… của doanh nghiệp.
 • Tiền gửi ngân hàng: là những khoản tiền mà doanh nghiệp gửi tại ngân hàng, có thể rút ra bất cứ lúc nào.
 • Tiền đang chuyển: là những khoản tiền đang trong quá trình chuyển khoản từ tài khoản của doanh nghiệp này sang tài khoản của doanh nghiệp khác.
 • Các khoản tương đương tiền khác: là những tài sản có tính thanh khoản cao tương đương tiền, có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 3 tháng.
Phân loại tài sản ngắn hạn

Phân loại tài sản ngắn hạn

ĐỌC THÊM: Dòng tiền là gì? Cách quản lý dòng tiền hiệu quả cho nhà đầu tư

2.2. Các khoản đầu tư ngắn hạn

Các khoản đầu tư ngắn hạn là những tài sản mà doanh nghiệp dự kiến sẽ bán trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường.

 • Các khoản đầu tư vào trái phiếu: là những khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để mua trái phiếu của các công ty, tổ chức khác.
 • Các khoản đầu tư vào cổ phiếu: là những khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để mua cổ phiếu của các công ty khác.
 • Các khoản góp vốn, liên doanh, liên kết ngắn hạn: là những khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để góp vốn, liên doanh, liên kết với các công ty khác trong thời gian ngắn.
 • Các khoản cho vay ngắn hạn: là những khoản tiền mà doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức khác vay trong thời gian ngắn.
Phân loại tài sản ngắn hạn

Phân loại tài sản ngắn hạn

XEM THÊM: Khi nào mua bán cổ phiếu để sinh lời tốt nhất?

2.3. Các khoản thu ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn là những khoản tiền mà doanh nghiệp đang được khách hàng, người bán nợ.

 • Các khoản phải thu của khách hàng: là những khoản tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.
 • Các khoản phải thu nội bộ: là những khoản tiền mà doanh nghiệp đang nợ các đơn vị, bộ phận nội bộ của mình.

2.4. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho là những tài sản được mua hoặc sản xuất để bán trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

 • Nguyên vật liệu: là những vật liệu, phụ tùng,… được sử dụng để sản xuất sản phẩm.
 • Hàng hóa: là những sản phẩm đã được hoàn thành, sẵn sàng để bán.
 • Sản phẩm dở dang: là những sản phẩm đang trong quá trình sản xuất, chưa hoàn thành.
 • Thành phẩm: là những sản phẩm đã hoàn thành, nhưng chưa bán.
Phân loại tài sản ngắn hạn

Phân loại tài sản ngắn hạn

2.5. Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản ngắn hạn khác là những tài sản ngắn hạn không thuộc các nhóm trên.

 • Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn: là những khoản tiền mà doanh nghiệp đặt cọc cho các bên thứ ba để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của mình.
 • Các khoản ứng trước ngắn hạn: là những khoản tiền mà doanh nghiệp đã thanh toán trước cho người bán, nhà cung cấp,…
 • Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn: là những khoản chi phí mà doanh nghiệp đã chi trả trước, nhưng sẽ được ghi nhận vào chi phí trong kỳ kế toán sau.

3. Cách tính tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn được tính bằng tổng giá trị của các khoản tài sản ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán.

Công thức tính tài sản ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn = Tiền và các khoản tương đương tiền + Các khoản đầu tư ngắn hạn + Các khoản phải thu ngắn hạn + Hàng tồn kho + Tài sản ngắn hạn khác

Trong đó: 

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: là những tài sản có tính thanh khoản cao nhất, có thể chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn: là những tài sản mà doanh nghiệp dự kiến sẽ bán trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường.
 • Các khoản phải thu ngắn hạn: là những khoản tiền mà doanh nghiệp đang được khách hàng, người bán nợ.
 • Hàng tồn kho: là những tài sản được mua hoặc sản xuất để bán trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tài sản ngắn hạn khác: là những tài sản ngắn hạn không thuộc các nhóm trên.

Ví dụ: 

Tại thời điểm cuối kỳ, bảng cân đối kế toán của Công ty A có các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêuSố tiền (VND)
Tiền và các khoản tương đương tiền100.000.000
Các khoản đầu tư ngắn hạn50.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn200.000.000
Hàng tồn kho300.000.000
Tài sản ngắn hạn khác150.000.000

Tài sản ngắn hạn của Công ty A được tính như sau:

Tài sản ngắn hạn = 100.000.000 + 50.000.000 + 200.000.000 + 300.000.000 + 150.000.000

= 800.000.000

Một số lưu ý khi tính tài sản ngắn hạn:

 • Các khoản đầu tư ngắn hạn được phân loại thành các khoản đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, các khoản góp vốn, liên doanh, liên kết ngắn hạn, các khoản cho vay ngắn hạn.
 • Các khoản phải thu ngắn hạn được phân loại thành các khoản phải thu của khách hàng, các khoản phải thu nội bộ.
 • Hàng tồn kho được phân loại thành nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm dở dang, thành phẩm.
 • Tài sản ngắn hạn khác bao gồm các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn, các khoản ứng trước ngắn hạn, các khoản chi phí trả trước ngắn hạn.

ĐỌC THÊM: Tỷ lệ ký quỹ RTT là gì? Công thức tính RTT

4. Cách quản lý tài sản ngắn hạn hiệu quả

Để quản lý tài sản ngắn hạn hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Tổ chức quản lý chặt chẽ các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa thực tế với sổ sách để đảm bảo tính chính xác. Đồng thời, doanh nghiệp cần có kế hoạch sử dụng tiền mặt hợp lý để đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
 • Tăng cường hiệu quả sử dụng các khoản đầu tư ngắn hạn: doanh nghiệp cần lựa chọn các khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng sinh lời cao, đồng thời đảm bảo tính an toàn và thanh khoản.
 • Tăng cường khả năng thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn: doanh nghiệp cần có chính sách bán hàng linh hoạt, thu hồi nợ nhanh chóng, hạn chế tình trạng nợ quá hạn.
 • Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho: doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp lý để tránh tình trạng tồn kho quá nhiều hoặc quá ít.
 • Quản lý hiệu quả các khoản tài sản ngắn hạn khác: doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu để đảm bảo tính chính xác và kịp thời xử lý các khoản nợ quá hạn.
Cách quản lý tài sản ngắn hạn hiệu quả

Cách quản lý tài sản ngắn hạn hiệu quả

XEM THÊM: Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn là gì? Nên đầu tư cổ phiếu ngắn hạn hay dài hạn?

5. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong kinh doanh

Tài sản ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Tài sản ngắn hạn được sử dụng để mua nguyên vật liệu, hàng hóa, trả lương cho nhân viên, thanh toán các khoản nợ,… từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 • Bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn là nguồn tài chính quan trọng để doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ ngắn hạn như nợ nhà cung cấp, nợ ngân hàng,… Do đó, việc đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn là một trong những mục tiêu quan trọng của việc quản lý tài sản ngắn hạn.

 • Tạo ra lợi nhuận:

Tài sản ngắn hạn có thể được sử dụng để đầu tư ngắn hạn, từ đó tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Giảm thiểu rủi ro:

Tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro khi giá cả thị trường biến động.

Để tài sản ngắn hạn phát huy được vai trò của mình, doanh nghiệp cần thực hiện tốt việc quản lý tài sản ngắn hạn. Việc quản lý tài sản ngắn hạn hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Vai trò của tài sản ngắn hạn trong kinh doanh

Vai trò của tài sản ngắn hạn trong kinh doanh

ĐỌC THÊM: Cách kiếm tiền từ đầu tư cổ phiếu cho người mới

6. Kết luận

Tóm lại, tài sản ngắn hạn là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quản lý tài sản ngắn hạn hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

******************************

Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

LIÊN HỆ NGAY

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN AZFIN VIỆT NAM

   

  AzFin Việt Nam xác định cho mình sứ mệnh trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của nhà đầu tư giá trị thông qua các giải pháp đào tạo, tư vấn tài chính, chứng khoán toàn diện và đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình xây dựng tháp tài sản bền vững. 

  @2021 – Bản quyền nội dung thuộc về AzFin