Sơ lược về Báo Cáo Tài Chính (Phần 1)

bởi Trịnh Tuấn Minh

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính gồm những loại nào khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm và lúng túng. 

Trong bài viết này,  AzFin sẽ cùng mọi người tìm hiểu về 4 mục cơ bản của báo cáo tài chính.

 

Sơ lược về Báo cáo tài chính

1. Các loại Báo cáo tài chính (BCTC)

1.1. Bảng cân đối kế toán

Là bảng thống kê Tài sản và Nguồn vốn của doanh nghiệp (tại 1 thời điểm cụ thể). 

VD: Chúng ta thấy BCTC của MWG thể hiện MWG đang có 5,000 tỷ tiền mặt ở báo cáo năm 2021. Điều này chỉ có nghĩa là vào ngày 31/12 (ngày kết thúc kỳ báo cáo) thì MWG có 5,000 tỷ tiền mặt.

1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Là bảng thể hiện kết quả kinh doanh (tại 1 kỳ – khoảng thời gian cụ thể).
VD: BC KQKD của MWG năm 2021 thể hiện MWG có 120,000 tỷ doanh thu và 5,000 tỷ lợi nhuận sau thuế thì có nghĩa đây là số doanh thu và LNST mà MWG kiếm được trong năm 2021.

1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

BC lưu chuyển tiền tệ thể hiện dòng tiền ra và vào của doanh nghiệp (tại 1 khoảng thời gian cụ thể).

1.4. Bản thuyết minh BCTC

Thuyết minh BCTC có nhiệm vụ thuyết minh và giải thích chi tiết 1 số khoản mục trên BCTC.

2. Phân loại cách lập BCTC

  • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

  Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

  3. Các kỳ báo cáo tài chính

  Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

  Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

  Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

  SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

  4. Những loại ý kiến kiểm toán

  4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

  Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
  Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

  4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

  Chấp nhận toàn phần

  Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

  Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

  Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

  Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

  Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

  Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

  Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

  Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

  Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

  Trái ngược (không chấp nhận)

  Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

  Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

  Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

  Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

  Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

  Quý vị có thể tham khảo: SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Phần 2) – Quy trình kinh doanh

  Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

  Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
  🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
  🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
  📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

  MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

  Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

  • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

  Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

  3. Các kỳ báo cáo tài chính

  Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

  Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

  Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

  SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

  4. Những loại ý kiến kiểm toán

  4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

  Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
  Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

  4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

  Chấp nhận toàn phần

  Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

  Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

  Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

  Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

  Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

  Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

  Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

  Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

  Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

  Trái ngược (không chấp nhận)

  Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

  Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

  Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

  Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

  Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

  Quý vị có thể tham khảo: SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Phần 2) – Quy trình kinh doanh

  Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

  Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
  🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
  🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
  📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

  MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

  Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

  • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

  Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

  3. Các kỳ báo cáo tài chính

  Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

  Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

  Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

  SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

  4. Những loại ý kiến kiểm toán

  4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

  Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
  Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

  4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

  Chấp nhận toàn phần

  Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

  Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

  Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

  Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

  Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

  Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

  Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

  Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

  Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

  Trái ngược (không chấp nhận)

  Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

  Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

  Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

  Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

  Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

  Quý vị có thể tham khảo: SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Phần 2) – Quy trình kinh doanh

  Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

  Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
  🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
  🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
  📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

  MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

  Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

   • Với trường hợp là tập đoàn: Có 2 loại báo cáo với những trường hợp là tập đoàn. Báo cáo hợp nhất (hợp nhất cả công ty mẹ và các công ty con cũng như công ty liên kết vào 1 bản báo cáo chung) và báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ.

   2 loại BCTC hợp nhất và công ty mẹ của tập đoàn MWG (nguồn: Cafef)

   • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

   Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

   3. Các kỳ báo cáo tài chính

   Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

   Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

   Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

   SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

   4. Những loại ý kiến kiểm toán

   4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

   Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
   Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

   4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

   Chấp nhận toàn phần

   Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

   Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

   Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

   Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

   Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

   Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

   Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

   Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

   Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

   Trái ngược (không chấp nhận)

   Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

   Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

   Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

   Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

   Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

   Quý vị có thể tham khảo: SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Phần 2) – Quy trình kinh doanh

   Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

   Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
   🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
   🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
   📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

   MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

   Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

   Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

   • Với trường hợp là tập đoàn: Có 2 loại báo cáo với những trường hợp là tập đoàn. Báo cáo hợp nhất (hợp nhất cả công ty mẹ và các công ty con cũng như công ty liên kết vào 1 bản báo cáo chung) và báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ.

   2 loại BCTC hợp nhất và công ty mẹ của tập đoàn MWG (nguồn: Cafef)

   • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

   Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

   3. Các kỳ báo cáo tài chính

   Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

   Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

   Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

   SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

   4. Những loại ý kiến kiểm toán

   4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

   Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
   Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

   4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

   Chấp nhận toàn phần

   Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

   Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

   Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

   Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

   Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

   Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

   Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

   Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

   Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

   Trái ngược (không chấp nhận)

   Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

   Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

   Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

   Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

   Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

   Quý vị có thể tham khảo: SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Phần 2) – Quy trình kinh doanh

   Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

   Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
   🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
   🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
   📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

   MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

   Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

   Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

   • Với trường hợp là tập đoàn: Có 2 loại báo cáo với những trường hợp là tập đoàn. Báo cáo hợp nhất (hợp nhất cả công ty mẹ và các công ty con cũng như công ty liên kết vào 1 bản báo cáo chung) và báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ.

   2 loại BCTC hợp nhất và công ty mẹ của tập đoàn MWG (nguồn: Cafef)

   • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

   Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

   3. Các kỳ báo cáo tài chính

   Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

   Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

   Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

   SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

   4. Những loại ý kiến kiểm toán

   4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

   Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
   Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

   4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

   Chấp nhận toàn phần

   Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

   Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

   Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

   Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

   Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

   Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

   Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

   Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

   Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

   Trái ngược (không chấp nhận)

   Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

   Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

   Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

   Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

   Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

   Quý vị có thể tham khảo: SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Phần 2) – Quy trình kinh doanh

   Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

   Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
   🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
   🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
   📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

   MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

   Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

   Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

   Bài viết liên quan

   Để lại Bình Luận

   Tải App AzFin ngay để bắt đầu hành trình

   tích sản và đầu tư của bạn

   LIÊN HỆ NGAY

    CÔNG TY CỔ PHẦN AZFIN VIỆT NAM


    AzFin Việt Nam là tổ chức chuyên về Tài chính, Chứng khoán. Chúng tôi tự tin cung cấp đến các nhà đầu tư các chương trình đào tạo Chứng khoán, Tài chính cá nhân bài bản và chuyên sâu, phù hợp với sự đa dạng nhu cầu của mọi người. Chương trình thiết kế độc đáo, thực tiễn nhất để học viên có thể ứng dụng vào thực tế hiệu quả và phù hợp nhất.

    @2021 – Bản quyền nội dung thuộc về AzFin

    Call Now Button