Sơ lược về Báo Cáo Tài Chính (Phần 1)

bởi Trịnh Tuấn Minh

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính gồm những loại nào khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm và lúng túng. 

Trong bài viết này,  AzFin sẽ cùng mọi người tìm hiểu về 4 mục cơ bản của báo cáo tài chính.

AzFin - Sơ lược về Báo cáo tài chính

Sơ lược về Báo cáo tài chính

1. Các loại Báo cáo tài chính (BCTC)

1.1. Bảng cân đối kế toán

Là bảng thống kê Tài sản và Nguồn vốn của doanh nghiệp (tại 1 thời điểm cụ thể). 

VD: Chúng ta thấy BCTC của MWG thể hiện MWG đang có 5,000 tỷ tiền mặt ở báo cáo năm 2021. Điều này chỉ có nghĩa là vào ngày 31/12 (ngày kết thúc kỳ báo cáo) thì MWG có 5,000 tỷ tiền mặt.

1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Là bảng thể hiện kết quả kinh doanh (tại 1 kỳ – khoảng thời gian cụ thể).
VD: BC KQKD của MWG năm 2021 thể hiện MWG có 120,000 tỷ doanh thu và 5,000 tỷ lợi nhuận sau thuế thì có nghĩa đây là số doanh thu và LNST mà MWG kiếm được trong năm 2021.

1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

BC lưu chuyển tiền tệ thể hiện dòng tiền ra và vào của doanh nghiệp (tại 1 khoảng thời gian cụ thể).

1.4. Bản thuyết minh BCTC

Thuyết minh BCTC có nhiệm vụ thuyết minh và giải thích chi tiết 1 số khoản mục trên BCTC.

Tham khảo: SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Phần 2) – Quy trình kinh doanh

2. Phân loại cách lập BCTC

  • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

  Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

  3. Các kỳ báo cáo tài chính

  Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

  Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

  Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

  SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

  SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

  4. Những loại ý kiến kiểm toán

  4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

  Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
  Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

  AzFin - Top các công ty kiểm toán

  Top các công ty kiểm toán

  4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

  Chấp nhận toàn phần

  Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

  Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

  Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

  Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

  Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

  Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

  Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

  Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

  Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

  Trái ngược (không chấp nhận)

  Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

  Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

  Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

  Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

  Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

  Xem thêm: “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới

  —————————————

  Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

  Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

   • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

   Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

   3. Các kỳ báo cáo tài chính

   Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

   Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

   Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

   SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

   SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

   4. Những loại ý kiến kiểm toán

   4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

   Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
   Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

   AzFin - Top các công ty kiểm toán

   Top các công ty kiểm toán

   4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

   Chấp nhận toàn phần

   Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

   Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

   Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

   Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

   Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

   Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

   Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

   Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

   Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

   Trái ngược (không chấp nhận)

   Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

   Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

   Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

   Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

   Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

   Xem thêm: “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới

   —————————————

   Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

   Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

    • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

    Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

    3. Các kỳ báo cáo tài chính

    Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

    Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

    Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

    SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

    SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

    4. Những loại ý kiến kiểm toán

    4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

    Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
    Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

    AzFin - Top các công ty kiểm toán

    Top các công ty kiểm toán

    4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

    Chấp nhận toàn phần

    Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

    Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

    Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

    Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

    Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

    Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

    Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

    Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

    Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

    Trái ngược (không chấp nhận)

    Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

    Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

    Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

    Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

    Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

    Xem thêm: “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới

    —————————————

    Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

    Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

     • Với trường hợp là tập đoàn: Có 2 loại báo cáo với những trường hợp là tập đoàn. Báo cáo hợp nhất (hợp nhất cả công ty mẹ và các công ty con cũng như công ty liên kết vào 1 bản báo cáo chung) và báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ.

     2 loại BCTC hợp nhất và công ty mẹ của tập đoàn MWG (nguồn: Cafef)

      • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

      Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

      3. Các kỳ báo cáo tài chính

      Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

      Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

      Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

      SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

      SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

      4. Những loại ý kiến kiểm toán

      4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

      Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
      Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

      AzFin - Top các công ty kiểm toán

      Top các công ty kiểm toán

      4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

      Chấp nhận toàn phần

      Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

      Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

      Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

      Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

      Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

      Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

      Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

      Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

      Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

      Trái ngược (không chấp nhận)

      Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

      Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

      Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

      Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

      Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

      Xem thêm: “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới

      —————————————

      Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

      Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

       • Với trường hợp là tập đoàn: Có 2 loại báo cáo với những trường hợp là tập đoàn. Báo cáo hợp nhất (hợp nhất cả công ty mẹ và các công ty con cũng như công ty liên kết vào 1 bản báo cáo chung) và báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ.

       2 loại BCTC hợp nhất và công ty mẹ của tập đoàn MWG (nguồn: Cafef)

        • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

        Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

        3. Các kỳ báo cáo tài chính

        Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

        Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

        Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

        SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

        SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

        4. Những loại ý kiến kiểm toán

        4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

        Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
        Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

        AzFin - Top các công ty kiểm toán

        Top các công ty kiểm toán

        4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

        Chấp nhận toàn phần

        Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

        Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

        Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

        Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

        Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

        Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

        Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

        Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

        Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

        Trái ngược (không chấp nhận)

        Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

        Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

        Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

        Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

        Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

        Xem thêm: “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới

        —————————————

        Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

        Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

         • Với trường hợp là tập đoàn: Có 2 loại báo cáo với những trường hợp là tập đoàn. Báo cáo hợp nhất (hợp nhất cả công ty mẹ và các công ty con cũng như công ty liên kết vào 1 bản báo cáo chung) và báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ.

         2 loại BCTC hợp nhất và công ty mẹ của tập đoàn MWG (nguồn: Cafef)

          • Với trường hợp không phải tập đoàn: Chỉ có 1 BCTC duy nhất. 

          Ví dụ về BCTC của TDM (Nguồn: Cafef)

          3. Các kỳ báo cáo tài chính

          Thông thường các doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính của năm có kỳ từ 01/01 đến 31/12.

          Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kỳ lệch như HSG, SLS, …

          Bên cạnh đấy cũng cần chú ý 1 số doanh nghiệp đột nhiên có thay đổi kỳ báo cáo sẽ có thể có vấn đề như vụ JVC thay đổi kỳ báo cáo từ 01/01 – 31/12 thành 01/04 – 31/03.

          SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

          SLS có kỳ báo cáo từ 01/07 đến 30/06 thay vì năm bình thường 01/01 đến 31/12 (nguồn: SLS 2021)

          4. Những loại ý kiến kiểm toán

          4.1.Top những công ty kiểm toán uy tín

          Big 4: Ernst & Young (EY), Deloitte Vietnam, KPMG, PwC
          Non Big: AASC, A&C, Grant Thornton

          AzFin - Top các công ty kiểm toán

          Top các công ty kiểm toán

          4.2. 4 loại ý kiến kiểm toán

          Chấp nhận toàn phần

          Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

          Điều này hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ.

          Lưu ý: BCTC được kiểm toán chỉ trên những khía cạnh trọng yếu (đúng nguyên tắc kế toán).

          Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là một tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

          Ngoại trừ (chấp nhận từng phần)

          Ý kiến này được đưa ra trong trường hợp dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được. Kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

          Hoặc kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. 

          Các vấn đề này ảnh hưởng quan trọng, nhưng không liên quan tới một số các khoản mục đến mức phải đưa ra “ý kiến từ chối” hoặc “không chấp nhận”.

          Với loại báo cáo này, kiểm toán viên đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận.

          Trái ngược (không chấp nhận)

          Ý kiến trái ngược được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất được với giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các tài khoản tới mức độ mà kiểm toán viên cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu.

          Câu chữ thường sử dụng là “theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hưởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu”.

          Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

          Từ chối (không thể đưa ra ý kiến)

          Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.

          Xem thêm: “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới

          —————————————

          Tham gia ngay Group Đầu tư giá trị của AzFin Việt Nam để có thể nhận các bản tin đầu tư chất lượng.

          Liên hệ với AzFin theo các thông tin dưới đây: 

          Bài viết liên quan

          Để lại Bình Luận

          LIÊN HỆ NGAY

            

           CÔNG TY CỔ PHẦN AZFIN VIỆT NAM

            

           AzFin Việt Nam xác định cho mình sứ mệnh trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của nhà đầu tư giá trị thông qua các giải pháp đào tạo, tư vấn tài chính, chứng khoán toàn diện và đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình xây dựng tháp tài sản bền vững. 

           @2021 – Bản quyền nội dung thuộc về AzFin