TTCK AzDaily-Ngày 19/02/2020-DNNN

Ngày đăng 19/2/2020

Thí điểm tiền lương VNPT, Vietnam Airlines, VATM

Tiền lương đang là điểm nghẽn cổ trai của DNNN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Nghị định này quy định việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020 tại 3 tập đoàn, tổng công ty gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở đơn giá khoán nhân với chỉ tiêu tính đơn giá khoán, bảo đảm mức tăng tiền lương bình quân thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019. Đối với công ty có lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 thì được tính thêm vào quỹ tiền lương (hạch toán vào chi phí) theo nguyên tắc vượt 1% lợi nhuận, được tính thêm tối đa 2% quỹ tiền lương, nhưng không quá 20% phần lợi nhuận vượt và không quá 2 tháng tiền lương thực hiện.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 thì phải giảm trừ quỹ tiền lương theo một trong hai cách do công ty lựa chọn: giảm trừ tỷ lệ (%) hoặc theo mức chênh lệch giá trị lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận bình quân của giai đoạn 2018 - 2019. Mức giảm trừ tối đa không quá 02 tháng tiền lương và bảo đảm quỹ tiền lương thực hiện không thấp hơn quỹ tiền lương tính theo mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động.


Trong các năm qua, vấn đề tiền lương là vấn đề nhức nhối nhất của các DNNN, khi khó lòng giữ chân được nhân tài. Và điều này đặc biệt quan trọng nhất là trong những lĩnh vực bị cạnh tranh gay gắt. Với việc lương có thể được tăng thêm khi có lợi nhuận vượt trội, các DNNN có thể có động lực để tạo ra lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra hàng năm.

Mặc dù đây mới là thử nghiệm, nhưng AzFin cho rằng, đây cũng giống như Khoán 10, khoán 100 năm 1986-1988 của Việt Nam, trước khi tạo ra sự đột phá kinh tế từ năm 1990 đến nay. Và rõ ràng rằng, đây là lúc nên chú ý đến những doanh nghiệp nhà nước có lợi thế cạnh tranh mạnh như PLX, ACV, các NHTM Quốc doanh….

Chi tiết các khuyến nghị của AzFin tại đây

Tuấn Hoàng 3P - AzFin Việt Nam