Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng - Phần 3. LCTT

Ngày đăng 5/4/2019
  1. Đối với ngành ngân hàng lưu chuyển tiền tệ đứng một mình không quá quan trọng, nó chỉ có ý nghĩa khi kết hợp cùng với bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh.

    Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng - Phần 3. LCTT

  2. Hiện nay (2019) ngân hàng nhà nước kiểm soát rất chặt tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại, đặc biệt là yếu tố an toàn vốn, tỷ lệ cho vay ngắn hạn và dài hạn trên huy động v.v..Do đó nếu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ ngân hàng nào được phép trả cổ tức bằng tiền mặt là một chỉ báo ngầm rằng ngân hàng đó có chất lượng tài sản tốt, có tỷ lệ an toàn vốn cao.

Trên đây là những nguyên tắc chung khi đọc và đánh giá từng BCTC của ngân hàng, đối với mỗi ngân hàng lại có các đặc điểm riêng có của mình vì thế khi phân tích cần linh hoạt trong việc đánh giá và kết hợp chặt chẽ cả 3 BCTC với thuyết minh BCTC sao cho sát với thực tế nhất.