Esop MWG có hợp lý hay không?

Ngày đăng 23/3/2019

Chỉ trong vòng 4 năm từ 2014-2018 số lượng cổ phiếu MWG đã phát hành ESOP cho cán bộ đã chiếm 17% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Năm 2018 MWG đã ESOP cho cán bộ 12.729.511 cổ phiếu với giá 10k/cp chênh lệch 78k/cp tương ứng 1.000 tỷ đồng lợi ích

Cũng trong năm 2018 cổ đông của MWG đã nhận 484 tỷ đồng cổ tức

Thực trạng này đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra theo chúng tôi có thể kéo dài trong 10 năm tới!

Đây là phương pháp giữ người của ông Nguyễn Đức Tài, giúp nhân sự công ty ổn định, gián tiếp giúp MWG đạt quy mô như hiện nay. Và việc của nhà đầu tư cần xem xét điều đó có thỏa đáng với lợi suất kỳ vọng cá nhân mong muốn hay không, trước khi ra quyết định đầu tư.